KONSALTİNQ XİDMƏTLƏRİ

Mühasibatlıq və vergilər üzrə məsləhətlər

- Müəssisələrin hüquqi strukturunun quruluşu üzrə məsləhətlər;

- Müəssisələrin və fiziki şəxslərin ilkin qeydiyyatı;

- Mühasibat uçotu və vergitutma məsələləri ilə bağlı məsləhətlər (birdəfəlik/davamlı);
-  Beynəlxalq vergiqoyma standartlarının tətbiqinə dair məsləhətlər;

-  İkiqat vergitutma məsələlərində vergi məsləhətləri;
- Verginin planlaşdırılması, restruktizasiyası və optimallaşdırılması üzrə hesablamaların aparılması;
- Maliyyə planlarının tərtib olunması;

- Nəğdsiz hesablaşmaların qurulması üzrə məsləhətlər;

- Gəlirlərin və xərclərin uçotunun qurulmasına dair məsləhətlərin verilməsi;
- Konkret təsərrüfat əməliyyatlarına vergi hüququ normalarının tətbiq olunması üzrə izahatlar və məsləhətlər;
- Mühasibat uçotu və vergitutma sahəsində yeni hüquqi aktların tətbiq olunması üzrə
 məsləhətlər;
- Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin analizi;

- Birgə fəaliyyət, lizinq, filial və başqa struktur bölmələri kimi ayrıca uçot obyektlərinin maliyyə və vergi uçotunda əks oluması və sənədləşdirilməsi məsələləri üzrə məsləhətlər

- Vergi məsələləri üzrə, müştərini qane edəcək istənilən formada ekspert məsləhəti ( o cümlədən, «Vergilərlə bağlı təcili kömək»);
- Verginin planlaşdırılması, o cümlədən, biznesin vergi bazasının planlaşdırılması məsələlərini nəzərə almaqla qurulması üzrə təkliflər;
- Vergi güzəştlərindən maksimum istifadə və biznesin təşkilində, vergitutmanın müxtəlif rejimlərinin tətbiq olunması variantlarının analizi.