MÜHASİBATLIQ XİDMƏTLƏRİ

 • Müəssisə daxili nəzarət sisteminin, operativ və idarəetmə uçotlarının yaradılması və tətbiqi, sənəd dövrıyyəsi sxeminin hazırlanması, uçot işinin təşkili;
 • Uçotun aparılması, vergi və maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması;
 • Layihə və razılaşmaların mühasibat-hüquqi ekspertizası;
 • Uçotun bərpa olunması;
 • Uçotun istənilən sistemdən «1С» sisteminə keçirilməsi;
 • Mühasibat və vergi uçotunun məqsədlərinə uyğun olaraq müəssisənin uçot siyasətinin hazırlanması.

 

Müəssisə daxili nəzarət sisteminin, operativ və idarəetmə uçotlarının yaradılması və tətbiqi, sənəd dövriyyəsi sxeminin hazırlanması, uçot işinin təşkili

- Müəssisə üçün lazım olan uçot məsələlərinin (sisteminin) müəyyən olunması;
- Məlumatların işlənməsinin optimal sisteminin hazırlanması;
- Gərəkli proqram təminatının seçilməsi;
- Hər uçot sahəsi üzrə iş həcminin müəyyən olunması;
- Tətbiq olunan ilkin sənədlərin formalarının, onların işlənməsi və saxlanmasının təyin edilməsi;
- Uçot işçılərinin sayınin və ixtisas dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi;
- İşçilərin hüquq və vəzifələrinin, məsuliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

- Hər iş yeri daxil olmaqla, şirkrətdaxili uçot standartlarının işlənməsi; 
- Operativ və idarəetmə uçot sistemlərinin işlənməsi və tətbiqi.

 

Uçotun aparılması, vergi və maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim olunması

- Müəssisənin mühasibatı funksiyasının qismən və ya tam yerinə yetirilməsi;
- Alınan ilkin sənədlər əsasında uçotun aparılması;
- Hesabatların Dövlət Sosial-Müdafiə Fonduna, Vergi, Statistika və digər dövlət orqanlarına təqdim  olunması;
- Təqdim olunmuş hesabatlar üzrə suallarla bağlı nəzarət orqanları ilə əlaqələrin yaradılması.

 

Layihə və razılaşmaların mühasibat-hüquqi ekspertizası

- Müştəri üçün yeni və ya qeyri-standart təsərrüfat əməliyyatlarının uçotda əks olumasının  maliyyə və vergi nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
- Birgə fəaliyyət, lizinq, filial və başqa struktur bölmələri kimi ayrıca uçot obyektlərinin maliyyə və vergi uçotunda əks oluması və sənədləşdirilməsi məsələləri üzrə məsləhətlər.

 

Uçotun bərpa olunması

- Müəssisənin mühasibat uçotunun tam bərpası, dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələrinin hazırlanması və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim olunması;
- Ayrı-ayrı sahələr üzrə mühasibat uçotunun qismən bərpası.

 

Uçotun istənilən sistemdən «1С» sisteminə keçirilməsi

- Mühasibat və vergi uçotunun “1C Mühasibat” proqramının 8.3. MAS 3  variantı əsasında qurulması;


- “1C Mühasibat” proqramı bazasında müəssisənin uçot texnologiyalarının restruktizasiyası.

 

Mühasibat və vergi uçotunun məqsədlərinə uyğun olaraq müəssisənin uçot siyasətinin hazırlanması

 • Uçot məlumatlarının işlənmə texnologiyasının müəyyən edilməsi;
 • Vergi uçotunun aparılması metodunun seçilməsi; 
 • Qanunvericiliyin imkan verdiyi variantlardan müəssisə üçün ən effektivlisinin seçilməsi:
 • Satışdan daxilolmalardan ƏDV məqsədləri üçün hesablama vaxtının müəyyən  olunması;
 • Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin aşılanmasının (amortizasiya) hesablanma yolları;
 • Maddi-istehsal ehtiyatlarının dəyərinin kalkulyasiyası və uçotu metodları və yolları;
 • Əsas vəsaitlərin təmiri, illik məzuniyyətlərin ödənilməsi, alına bilməyən borclar və b. hallar üçün  ehtiyatın (rezerv) yaradılması;
 • Məcburi hallarda qanunverıciliyin tələblərinə uyğun olaraq ayrıca uçotun təşkili;
 • Yarımçıq istehsalın kalkulyasiyası metodunun təsdiqi;
 • İlkin daxili uçot sənədlərinin hazırlanması və təsdiqi (tip formaların müəssisənin tələbatlna cavab vermədiyi hallarda);
 • Sənəd dövriyyəsi qrafikinin hazırlanması və təsdiq olunması;

Vergi uçotu registrlərinin hazırlanması və təsdiq olunması.